Trygghetsalarm eller telefon kan være med å gi nødvendig trygghet i eget hjem dersom det skulle oppstå uventet og øyeblikkelig behov for hjelp.

Avlastning blir gitt til personer og familier hjemmeboene i Gjesdal med et særlig tyngende omsorgsansvar. Avlastning i sykehjem kan gis som døgnopphold, dagopphold og nattopphold.

Avlastning er et tilbud til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn med nedsatt funksjonsevne. Avlastningen kan gis i eget hjem, i andre private hjem, eller i kommunal avlastningsbolig.

Tjenesteområde Helse og velferd søker etter deg som kunne tenke deg å bli støttekontakt, besøkshjem eller avlastningshjem. 

Brukerstyrt personlig assistenter er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med omfattende behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet

Oppgaver støttekontakten kan ha er å hjelpe til med å opprettholde og utvide sosialt nettverk, samt hjelpe til med deltakelse i meningsfylte fritidsaktiviteter som er viktige for deg. Treningskontakt har mer fokus på å hjelpe deg til å komme i mer fysisk aktivitet 

Fysio- og ergoterapiavdelingen kan bistå ved utlån av tekniske hjelpemidler som rullator, rullestol, arbeidsstol osv. Hjemmetjenesten kan også bistå med enkle hjelpemidler. 

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold er avtalte tidsbegrensede opphold på Solås bo- og rehabiliteringssenter for hjemmeboende i Gjesdal som trenger opptrening, rehabilitering eller oppfølging av ordinert medisinsk behandling fra fastlege/sykehus.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573